שעות עבודה של המוקד העירוני:

כל ימי השבוע בשעות: 08:00 – 20:00 

 • משעה 08:00 - 14:30 - אוסנת זאהר
 • משעה 14:30 - 20:00 - מזיד אבורוכן

טלפון המועצה המקומית: 04-6663759

פקס המועצה המקומית: 04-8391455

 

עיקר פעילות המוקד העירוני:

 • מרכז שרות הנוגע ליחסי הגומלין בין הרשות המקומית לתושב, שמטרתו הבטחת שרות איכותי, צודק ואדיב.מקבלתלונות מתושבי הרשות המקומית, רושם את פרטי המתלונן ומהות התלונה ביומן ומפנה את התלונה לגורם המקצועי המתאים ברשות המקומית המטפל והאחראי לנושא.
 • מאתר את הגורם המקצועי המתאים באמצעים העומדים לרשותו לצורך הטיפול בתלונה / התקלה.
 • מנהל רישום של כל תלונה , ודואג להעביר לממונה כל פניה או הודעה חריגה . ומאפשר מעקב אחר טיפול.

 

מנהל המוקד העירוני:

אחראי על מתן מענה לפניות התושבים, מתן מידע לתושבים על שינויים בסדרי החיים ואספקת שירותים.

 

מוקד במצבי הכוננות במערך מל"ח והפעולות העיקריות:

 1. מצב כוננות א' – פעולות שגרתיות ברגיעה להכנת מערך החירום בהתאם להחלטת הממשלה.
 2. מצב כוננות א' 1 – מצב ביניים שבו לא שונה מצב הכוננות אך נדרשת הגברת הכוננות והערנות.
 3. מצב כוננות ב' – פעילות וכוננות מוגברת לקראת מעבר למצב חירום מלא / חלקי עפ"י התפתחות המצב.
 4. מצב כוננות ג' – תקופת הפעלה חלקי, שבו מופעלים גופי מערך מל"ח בהיקפים שונים בהתאם להתפתחות המצב.
 5. מצב כוננות ד' – "מצב הפעלה", כוננות מלחמתית מלאה, שבה נפרס ופועל מערך מל"ח במבנה החירום שלו.

הכרזה על מצב כוננות ד' יכול להיעשות ישירות ממצב א' או בעקבות מצבי כוננות ב' או ג'. ייתכן מצב בו תוגדרנה רמות כוננות שונות לרשויות שונות (ייעודיות ומקומיות). הסמכות להכרזת מצבי הכוננות הינה של שר הביטחון כיו"ר ועדת מל"ח עליונה, ההוראה תועבר לרשות המקומית ע"י רמ"ט מל"ח פיקודי/מחוזי.

הממונה על הדוברות והמידע לציבור, ימוקם בקרבת המוקד העירוני בכדי לקבל ולהזרים נתונים מן ואל האוכלוסייה.

המוקד העירוני מצויד בטלוויזיה, רדיו ואינטרנט ע"מ להתעדכן בהוראות הניתנות לציבור, ולהשלמת תמונת מצב המתוארת ע"י התקשורת.​

 

תפיסת ההפעלה:

 • מטה החירום של המועצה יפעל בהתאם לתוכנית זו.
 • ועדת מל"ח המקומית תנחה את מטה החירום המועצתי תוך קביעת מדיניות והנחיות בכל הקשור להבטחת האספקה של מוצרים ושירותים חיוניים לתושבים, תוך המשך הפעלת המועצה כברגיעה עד כמה שניתן.
 • ועדת מל"ח המקומית תונחה ע"י ועדת מל"ח המחוזית.

 

ארגון ושגרת העבודה בחירום:

מרכז ההפעלה יפעל ברציפות – "במשמרות" במשך 24 שעות ביממה.

 

זימון הרכב הועדה יתבצע על ידי מזכיר המועצה:

נייד: 052-6599616; בית: 04-8391379 ; משרד: 04-9122643, ו או דרך הלשכה / המרכזייה. (הזימון יבוצע במקביל  לפתיחת המרכז הפעלה).

 

מרכז ההפעלה ייפתח ויופעל:

ע"י אחראי מרכז ההפעלה: קב"ט המועצה - טלפונים: משרד 04-6663757.

 

המוקד העירוני:

 • ברגיעה – המוקד העירוני נמצא בקומה השנייה של בניין המועצה.
 • בחירום – יועבר למרחב המוגן במקלט שבקומת הקרקע של בניין המועצה.