פריד עלו
מנהל רישוי עסקים ותברואן
0526599642

למי נחוץ רישיון לניהול עסק ?

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 (להלן: "הצו") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק. הצו מונה 10 קבוצות של עסקים הטעונים רישוי: בריאות, רוקחות וקוסמטיקה ,דלק ואנרגיה , חקלאות ובעלי חיים ,מזון ,מים ופסולת ,מסחר ושונות ,עינוג ציבורי, נופש וספורט ,רכב ותעבורה , שירותי שמירה ואבטחה ,תעשיה ומלאכה. יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רישיון עסק, לפני פתיחתו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת המבוקשת.פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו. מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו של העסק.עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.  

 

מדיניות המועצה - הרפורמה ברישוי עסקים :

על מנת לסייע לפיתוח וקידום עסקים בישוב עוספיא ובהתאם לתוכנית בהנחית מחוז חיפה משרד הפנים לפתור חסמים בהליכי הרישוי  הוטמעה  רפורמה בתחום רישוי עסקים. משרד הפנים האחראי על חוק רישוי עסקים הוביל את המהלך במטרה לפשט וליעל את תהליכי הוצאת רישיונות עסק. 

להלן קישור לקובץ המדיניות

שינויים בעסק :

  • לא רק עסק חדש טעון רישיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית עסק, כמפורט להלן, מחייב הגשת תכניות חדשות: 
  • תוספת או צמצום שטח. 
  • שינויים בתכנית העסק, פנימיים וחיצוניים. 
  • תוספת או צמצום סוגי עיסוקים. 
  • שינוי בבעלות: תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות, הכנסת מנהל קבוע וכו'. 
  • סגירת עסק מחייבת הודעה.

 

הג​שת בקשה :

תקנות רישוי עסקים קובעות כי לבקשת רישיון עסק יצורפו המסמכים הבאים: תרשים סביבה, מפה מצבית, תוכנית עסק.

 

אישור או ​דחיית בקשה למתן רישיון עסק :

כפי שפורט לעיל, חייב כל עסק לקבל את האישורים מאת הגורמים הרלוונטיים, בהתאם למהות העסק. חובה לבצע את דרישות הגורמים השונים בהקדם האפשרי ולדווח להם על ביצוע דרישותיהם, על מנת לקצר את ההליכים לקבלת הרישיון. 
אם אחד הגורמים נמנע מלהתיר את מתן הרישיון, תינתן על כך הודעה מאת מחלקת רישוי עסקים ו/או ישירות מאת הגורם עצמו. הודעה זו יכולה להיות סירוב במתן הרישיון ו/או התניה כלשהי. בעל עסק אשר קיבל הודעה כאמור, מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לקבל הסברים על הסיבה המעכבת את מתן הרישיון או על השינויים אותם הוא נדרש לבצע, כדי לאפשר את המשך הטיפול בבקשה. 

 

חידוש ​רישיון תקופתי :

תוקפו של הרישיון מצוין בגוף הרישיון. תאריך התוקף נקבע עפ"י חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בהתאם לסוג העסק. מחלקת רישוי עסקים תפעל באופן יזום לחידוש הרישיון ע"י פנייה לגורמי הרישוי הרלוונטיים. עם קבלת אישור גורמי הרישוי, יישלח לעסק רישיון חדש עם עדכון תאריך תוקף הרישיון.

 

כלל​י הברזל :

בטרם חתימת חוזה שכירות עם בעל הנכס, יש לברר במחלקות השונות במועצה את מעמדו ומצבו של הנכס. יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם סוג העסק אותו עומדים לפתוח נחשב עפ"י הדין כ"עסק טעון רישוי".  
יש לבדוק באגף ההנדסה האם המבנה שבו עומדים לפתוח את העסק נחשב מבנה חוקי, כלומר, האם נבנה בהיתר כחוק, והאם לא נעשו חריגות ושינויים בלא היתר.  
יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים האם שטח המבנה וגודלו מתאימים לסוג העסק המבוקש. ישנם עסקים, בעיקר בתחום המזון, כגון: פיצריות, בתי קפה, מסעדות וכיו"ב, אשר נדרש לגביהם שטח מינימאלי.  
יש לברר האם לסוג העסק המבוקש יש דרישות מיוחדות הבאות למנוע או להקטין למינימום המותר מטרדים ומפגעים לסביבה. לדוגמא, דרישה להתקנת ארובות או מדפים לעסקי מזון מסוימים או למפעלים הגורמים לאבק והמשתמשים בחומרים עם ריחות חזקים כמו: נגריות, מצבעות, עבודות דפוס וכד'. כמו כן , יש לבדוק האם יש דרישות מיוחדות לגבי מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים, דרישות שמטרתן למנוע הזרמת שפכים בלתי מטוהרים למערכת הביוב העירונית וכו'. 
עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מנהלית מיידית והגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון.