המיזם הוקם על ידי הבית לסולידריות חברתית והוא נועד לתמוך בעסקים מתחילים בחברההישראלית שהוקמו מינואר 2019 ועד ספטמבר 2020. המיזם יעניק מענקי צמיחה של עד 50 אלףשקלים לעסקים הנבחרים. בחירת העסקים תיעשה בא מצעות שיטה חדשנית בתחום הפילנתרופיה, המבוססת על אלגוריתםשל חוכמת עמיתים. העסק המגיש את הבקשה יבחר עסקים אחרים שראויים למענק, על סמךשיקול דעת ומומחיות תוכן בעולם העסקים . מי זכאי להגיש בקשה לקבלת מענק? א. עוסק פטור בעל עסק שהוקם בין ינואר 2019 לספטמבר 2020. ב. עוסק מורשה, חברה בע"מ או שותפות כללית/מוגבלת, בעל עסק העומד בכל התנאים שלהלן: 1. העסק הוקם בין ינואר 2019 לספטמבר 2020. 2. מחזור ההכנסות של העסק לא עולה על 5 מיליון ש"ח בחישוב שנתי. 3. העסק מעסיק עד 20 עובדים שכירים או משלם שכר של עד 200,000 ש"ח לחודש בממוצעבמונחי שכר ברוטו. * במידה והוקם עסק חדש בתאריכים הנקובים - ניתן להגיש בקשה למענק, אף במקרים בהםתעודת העוסק המורשה / תעודת ההתאגדות )ככל שרלוונטי( הונפקה לפני שנת 2019 )למשללאור קיומו של עסק אחר(. במידה והעסק יעבור לשלב השני, הוא יידרש לספק מסמכים לאימות העניין. להגשת מועמדות https://www.solidarity-foundation.org.il